تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1384 
کلام 
موسسه امام خمینی 
 
فوق لیسانس 
1388 
ادیان ابراهیمی 
مرکز ادیان و مذاهب 
19.00 
دکترا 
1396 
کلام امامیه 
پردیس فارابی دانشگاه تهران 
19.00