سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور حوزه نت 
محقق بخش پرسش و پاسخ 
1383/01/01 
1384/01/01 
علمی ، تحقیقی 
همکاری 
موسسه لوح و قلم  
محقق بخش انگلیسی سایت 
1382/01/01 
1384/01/01 
علمی ، تحقیقی 
همکاری 
موسسه لوح و قلم  
ترجمه مقالات هولوکاست 
1385/01/01 
 
مترجم  
همکاری 
موسسه شیعه شناسى 
ترجمه مدخلهایی از دایرة المعارف اسلام 
1383/01/01 
1385/01/01 
مترجم  
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، بخش حوزه نت 
محقق بخش پرسش و پاسخ 
1383/07/01 
1384/07/02 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
موسسه لوح و قلم 
محقق بخش انگلیسی سایت 
1382/07/01 
1384/07/02 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
موسسه لوح و قلم 
مترجم مقالات هولوکاست 
1385/07/03 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی 
مترجم مدخلهایی از دایرة المعارف اسلام 
1383/07/01 
1385/07/01 
علمی، پژوهشی